دومین جلسه تبیین برنامه های

دومین جلسه تبیین برنامه های مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برای نقش آفرینی توسعه کشت کلزا در استان لرستان 
دومین جلسه هماهنگی ترویج کشاورزی با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های پلدختر، کوهدشت، چگنی، رومشکان، روسای ادارات ترویج، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی برای تبیین برنامه های مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برای نقش آفرینی در توسعه کشت کلزا در استان لرستان در مورخه ۹۹/۰۶/۱۱ بصورت غیر حضوری برگزار شد‌.
در این جلسه الگوهای پیشنهادی مذاکره و متقاعد سازی کشاورزان تشریح و برنامه های عملیاتی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برای پشتیبانی از توسعه این کشت در استان ارائه گردید.
ضمنا نخستین جلسه این برنامه در مورخه ۹۹/۰۶/۰۶ با حضور شهرستان های خرم اباد،  بروجرد، سلسله، دلفان، درود، ازنا، الیگودرز  برگزار شده است.

5.6.5.0
V5.6.5.0